vakuumdestillering

DÄRFÖR ÄR DET BÄTTRE ATT DESTILLERA UNDER VAKUUM

Den enkla förklaringen
En av de saker som är allra mest speciella med Agitators tillverkningsprocess är att all sprit destilleras under vakuum. Vi har byggt våra destillationspannor så att detta är möjligt. Genom att sänka trycket i pannorna kan vi också sänka kokpunkten. Vad är då poängen med det? Jo, två saker. Dels gör vi av med betydligt mindre energi, vilket är bättre för klimatet, dels behandlar vi råvarorna mer varsamt och får därför ut en sprit som är renare och mer smakrik.

Om du bara var ute efter en kort och enkel förklaring på varför vi är så omåttligt stolta över vår unika vakuumdestillering så kan du sluta läsa nu. Men om du känner dig sugen på en mer grundlig genomgång av hur sakerna hänger ihop får du gärna fortsätta. Håll i dig. Nu tar vi det från början.

Vad är destillering?
Destillering är en process där man med hjälp av förångning kan separera olika ämnen i en lösning tack vare att de har olika kokpunkter. I vårt fall handlar det om etanol och vatten. Dessa har en kokpunkt på 78,4°C respektive 100°C. Vår lösning, i form av mäsk som innehåller både etanol och vatten, har en kokpunkt mellan dessa två ytterligheter. Allt beroende på vilken alkoholhalt lösningen har. Ju högre alkoholhalt, desto närmre etanolens kokpunkt.

Vad är ångtryck?
Man måste också förstå begreppet ångtryck. Det är trycket vätskan utsätts för av sin egen ånga. Trycket bildas av vätskans egen avdunstning och är ett mått på dess flyktighet. Ju högre ångtryck en vätska har, desto mer lättflyktig är den. Genom att tillföra värme kan vi öka ångtrycket hos vätskan. Ångtrycket kommer således bero på vilken vätska vi har, men även på temperaturen på denna. När vätskans ångtryck är lika stort som det omgivande trycket börjar vätskan att koka. Vi kan således påverka vätskans kokpunkt genom att reglera omgivande tryck.

Vakuumdestillering
Vid vakuumdestillering sänker vi det omgivande trycket, det vill säga trycket inne i destillationspannan. Det, i sin tur, gör att det krävs ett lägre ångtryck för att vätskan ska börja koka. I vårt fall sänker vi trycket till 0,3bar(a) i mäskpannorna och 0,8bar(a) i spritpannorna. Det motsvarar cirka 30 respektive 5 grader i sänkt kokpunkt.

Resultatet:
1. Lägre energiförbrukning

Genom att sänka vätskornas kokpunkter kan vi minska anläggningens energiförbrukning. Energin för destillationen utgörs av varmvatten från fjärrvärmeanläggningen. Vi använder det varmaste vattnet för att koka i spritpannorna och returvärmen från dessa nyttjas sedan i mäskpannorna. I sin helhet gör detta att vi har en energieffektivitet i världsklass.

2. Bättre sprit
I och med den lägre temperaturen i pannorna koagulerar inte proteiner på samma sätt som i en konventionell panna, vilket gör att utrustningen hålls renare. Vakuumsystemet underlättar också hanteringen av skumning vid destillering. Generellt sett skummar det väldigt sällan i våra pannor då gaserna som är bundna i mäsken sugs ut under fyllningen av pannorna. Fördelen för produkten är att vi får ut en renare sprit. Vi kokar varsammare och smakämnen som skapas genom värmetillförsel (så kallad maillardreaktion) – exempelvis brända, knäckiga toner – minskas. Tack vare den svalare processen kan vi få fram en sprit som är smakrik, lätt och ren i profilen. Finkeltonerna minskas, och det går att få fram en mer komplex ton på spriten.